Tag Archives: tài liệu an toàn lao động

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015   LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban […]